Omaishoito on yksi merkittävä sukupuolen tasa-arvokysymys

13.10.2023

Jokainen ihminen kokee jossakin elämänvaiheessa omaishoitotilanteen joko hoitajan tai hoidettavan roolissa. Tiedetään, että erityislasten omaishoitajista 90 % ja muissa omaishoitotilanteissa 70 % on naisia. Siksi tilanne vaikuttaa naisiin ja miehiin eri tavoin.

Naisena kahden työn työntekijänä
Jokaisella työikäisellä vanhemmalla tulee olla oikeus ansiotyöhön ja opiskeluun omaishoidon rinnalla. Työssäkäyvän erityislapsen vanhemman tai aikuisen päätös omaishoitajaksi ryhtymiseen vaikuttaa vahvasti hänen ansiotyönsä kehitykseen ja eläkkeen määrään. Nämä vaikutukset kohdistuvat yleisimmin omaishoitajina toimineisiin naisiin. Kuntien -ja maakuntien ja valtakunnan tasolla riittävien ja tarpeen mukaisten palveluiden järjestämisellä on suora vaikutus omaishoidon ja ansiotyön edistämiseksi. Ansiotyön ja omaishoidon yhteensovittaminen vaatii niin työelämän johdolta kuin päättäjiltä asenteiden muuttamista: kuka tahansa meistä voi olla elämäntilanteessa, jossa tarvitsemme läheiseltä hoitoa ja huolenpitoa. Kukaan meistä ei halua jättää vammaista lastaan, sairasta puolisoaan tai vanhoja vanhempiaan hoitamatta?

Palkkauksen ja eläkkeen turvaaminen
Nyt ja tulevaisuudessa omaishoito tulee olemaan merkittävä osa hoidon -ja huolenpidon kokonaisuutta, joka tarvitsee riittäviä ja inhimillisiä ratkaisuja ja resursseja sekä moninaisia palveluvaihtoehtoja. Omaishoitoon satsaaminen on jokaiselle kunnalle ja hyvinvointialueelle muut vaihtoehdot huomioon ottaen edullisin. Yhteiskunnassa tulee tehdä parannuksia ja etsiä ratkaisuja, joiden kautta voidaan varmistaa etenkin työssäkäyvien omaishoitajien asiallinen palkka ja eläketurva tilanteessa, jossa omaishoitaja joutuu taistelemaan omaishoidon vastuun vuoksi omasta palkasta ja eläketuloista.

Omaishoito sukupuolittunut ilmiö
Omaishoidon sukupuolen ilmiöstä tulee tuottaa tietoa entistä enemmän kuntiin, hyvinvointialueille aina valtakunnan tasolle saakka. Sukupuolivaikutusten arviointi tulee ottaa käyttöön ja saada aluekohtaista dataa omaishoidon nykytilanteesta asian edistämiseksi. Omaishoitajat tarvitsevat asianmukaisen palkkion yhteiskunnan eteen tehtävästä arvokkaasta työstä. Lisäksi palveluita tulee kehittää omaishoitajalähtöisesti ottamalla huomioon kokonaisvaltaisesti myös muun perheen tilanne ja hyvinvointi. Tulevaisuudessa tulee tarjota monimuotoisia vaihtoehtoja entistä vahvemmin omaishoidon tuen lain ja sosiaalihuoltolain tarkoituksen näkökulmasta. Onko meillä yhteistä tahtotilaa edistää omaishoitoa sukupuolen tasa-arvon edistämisen näkökulmasta? Kaikenikäisten omaishoito on arvokysymys.

Minna Leinonen
Kajaanin kaupunginvaltuutettu
Kainuun Omaiset ja Läheiset Ry hallituksen jäsen
erityislapsen omaishoitaja

Lue lisää yhdistyksen pilotoimasta työikäisille suunnatusta Rahkeet riittämään -hankkeesta täältä: Kainuun Omaishoitajat ja Läheiset ry mukana Rahkeet Riittämään -hankkeessa – Kainuun omaishoitajat ja läheiset ry (kainuunomaiset.fi)